Διατάγματα Γενικής εφαρμογής PDF Εκτύπωση E-mail
Γράφει ο/η Administrator   
28.06.08

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Β.1. Ακτινοβολίες

 

1.       Αποφ. 406/22/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14.11.06) Κανονισμός άδειων κατασκευών κεραιών στην

Ξηρά , σύμφωνα με τον ν. 3431/2006

2.       Υ.Α 10828/ΕΦΑ (1897)/2006 (ΦΕΚ 859/Β/10/07/06) Έλεγχος των κλειστών πηγών υψηλής ραδιενέργειας και των έκθετων πηγών

3.       Υ.Α 3060(ΦΟΡ) 238/2002 (ΦΕΚ 512/Β/25.4.02) Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων  

4.       Υ.Α 1014(ΦΟΡ) 94/2001( ΦΕΚ 216/Β/6.3.01) Έγκριση κανονισμών Ακτινοπροστασίας

5.       Υ.Α 53571/3839/2000 (ΦΕΚ 1105/Β/6.9.00) Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά.

6.       Υ.Α 9087 (ΦΟΡ)1004/1996 (ΦΕΚ 849/Β/13.9.96) Προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζομένων που εκτίθενται σε κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόμενη περιοχή

7.       Ν. 2739/1994 (ΦΕΚ 165/Β/15.3.94) Κανονισμός  ενημέρωσης του πληθυσμού για τα εφαρμοστέα μέτρα  της Υγιεινής και την ακολουθητέα συμπεριφορά σε περίπτωση έκτακτου κινδύνου από ακτινοβολίες

8.       Υ.Α 14632 (ΦΟΡ) 1416/1991(ΦΕΚ 539/Β/19.7.91) Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας

9.       Υ.Α  Α2 στ/1539/1985 (ΦΕΚ 280/Β/13.5.85) Βασικοί κανόνες προστασίας της υγείας του πληθυσμού και των εργαζομένων από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 80/836 Ευρατομ. και 84/467 Ευρατομ.

10.    Ν 1181/1981 (ΦΕΚ 195/Α/24.7.81) Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενέυην το έτος 1960 υπ. Αριθ 115 Διεθνούς Συμβάσεως περί προστασίας των εργαζομένων από τας ιονίζουσας ακτινοβολίας

11.    Ν.Δ 181/1974 (ΦΕΚ 347/Α/20.11.74) Περί προστασίας εξ ιοντίζουσων ακτινοβολιών

Β.2. Ανυψωτικά

 

1.       Υ.Α οικ. 15085/593/2003 ( ΦΕΚ 1186/Β/25.8.03) Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών

             Μηχανημάτων

2.       Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23.3.99) Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ( αρθ 2 παραγ 87,88 και 90)

3.       Π.Δ 499/1991 (ΦΕΚ 180/Α/28.11.91) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 31/90 (11Α) επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων

4.       Π.Δ 31/1990 (ΦΕΚ 11/Α/5.2.90) Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων

Β.3. Εξοπλισμός Εργασίας

 

1.       Π.Δ 155/2004 (ΦΕΚ 121/Α/5.7.04)  Τροποποίηση του π.δ 395/94 ελάχιστες προδιαγραφές

Ασφάλειας και υγείας για την χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ (Α220) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2001/45/ΕΚ

2.       Π.Δ 304/2000 (ΦΕΚ 241/Α/3.11.00) )  Τροποποίηση του π.δ 395/94 ελάχιστες προδιαγραφές

       Ασφάλειας και υγείας για την χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους

            κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ (Α220) όπως αυτό

           τροποποιήθηκε με το π.δ 89/99. Τροποποίηση του π.δ 395/94 σε συμμόρφωση με την οδηγία

           95/63ΕΚ (94/Α)

3.       Π.Δ 89/1999 (ΦΕΚ 94/Α/13.5.99) Τροποποίηση του π.δ 395/94 ελάχιστες προδιαγραφές

       Ασφάλειας και υγείας για την χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους

            κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ (Α220) σε συμμόρφωση με

            οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου

4.       Π.Δ 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α/29.8.96) Ελάχιστες προδιαγραφές  ασφάλειας και υγείας που

Πρέπει να εφαρμόζεται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ

5.       Π.Δ 395/1994 (ΦΕΚ 220/Α/19.12.94) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ

6.       Π.Δ 377/1993 (ΦΕΚ 160/Α/15.9.93) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ σχετικά με τις μηχανές

Β.4. Θερμική καταπόνηση

 

1.       Εγκύκλιος 130295/13-6-01 Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος

2.       Εγκύκλιος 130329/3-7-95  Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος

3.       Εγκύκλιος 130427/26-6-90 Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος

4.       Εγκύκλιος 140120/24-7-89 Τεχνικές οδηγίες για τις μετρήσεις θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας στους χώρους εργασίας

Β.5. Κάπνισμα

 

1.       Υ.Α  Υ1/Γ.Π./ΟΙΚ.82942/03 (ΦΕΚ 1292/Β/12.9.03) Συμπλήρωση της υ.δ Υ1/Γ.Π./76017/02 (1001/Β) περί απαγόρευσης του καπνίσματος σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας

2.       Υ.Α Υ1/Γ.Π./ΟΙΚ. 76017/02 (ΦΕΚ 1001/Β/29.8.02) Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας

3.       Υ.Α  Α2Γ/οικ 3051/80 (ΦΕΚ 475/Β/9.5.80) Περί απαγορεύσεως του καπνίσματος σε κοινούς κλειστούς χώρους

4.       Υ.Α Α2/ οικ 1989/79 (ΦΕΚ 416/Β/3.5.79) Περί απαγορεύσεως του καπνίσματος στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και στις ιδιωτικές κλινικές

Β.6. Μέσα ατομικής προστασίας

 

1.       Υ.Α οικ. Β5261/190/1997(ΦΕΚ 113/Β/26.2.97) Τροποποίηση της κ.υ.α Β4373/1205/93 για τα    μέσα ατομικής προστασίας όπως   τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα σε συμμόρφωση προς την οδηγία ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 96/58/ΕΚ.

2.    Κ.Υ.Α 8881/1994 (ΦΕΚ 450/Β/16.6.94) Τροποποίηση της Β4373/1205/93 απόφασης για τα μέσα ατομικής προστασίας, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 93/95/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ

3.    Π.Δ 396/1994( ΦΕΚ 220/Α/94) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ

4.    Υ.Α Β4373/1205/1993 (ΦΕΚ 187/Β/23.3.93) Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την οδηγία 89/686/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας

 

Β.7. Οθόνες οπτικής απεικόνισης

 

1.       Π.Δ 398/1994 (ΦΕΚ 221.Α.19.12.94) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την

Εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/270/ΕΟΚ

 

Β.8. Προδιαγραφές χώρων εργασίας

 

1.       Π.Δ 16/1996 (ΦΕΚ 10/Α/18.1.96) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους

Εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ

2.       Π.Δ της 17-9/1934 (ΦΕΚ 334/Α 4.10.34) Περί λειτουργίας βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων εν υπογειοις

Β..9 Πρώτες βοήθειες

 

1.       Π.Δ 17/1996(ΦΕΚ 11/Α/18.1.96) Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των   εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ (αρθ 9)

2.       Π.Δ 16/1996 (ΦΕΚ 10/Α/18.1.96) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους

Εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ (αρθ 10 παρ 21)

3.       Π.Δ 70/1990 ( ΦΕΚ 31/Α/14.3.90) Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές

Εργασίες (αρθ 66)

 

 

Β.10. Πυροπροστασία

 

1.       Κ.Υ.Α Φ 15/οικ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ 90/Β/30.1.06) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις

Βιομηχανικές –βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α) και σε λοιπές δραστηριότητες ( καταργεί την Υ.Α. 5905/Φ15/839/95 (6111/Β)

2.       Κ.Υ.Α. 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/1.9.95) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 618/43/05 (52/Β/05) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες , συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης

3.       Υ.Α 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20.1.05) Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης.

4.       Εγγρ. 30058Φ.701.2/5.6/2002 Έγκριση μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας

5.       Υ.Α 33940/7590/1998 (ΦΕΚ 1316/Β/31.12.98) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 71/88 κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων

6.       Πυρ. Διατ. 8/1997 (ΦΕΚ 725/Β/19.8.97) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα

7.       Αποφ 7568 Φ.700.1, Πυρ/κη Δ/ξη 7/1996 (ΦΕΚ 155/Β/13.3.96) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών

8.       Αποφ. 7181 Φ 700.1 Πυρ/κη Δ/ξη 6/1996 (ΦΕΚ 150/Β/13.3.96) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες

9.       Υ.Α. 54229/2498/1994 (ΦΕΚ 312/Β/22.4.94) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος  71/88 κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων (32Α διόρθωση 59Α όπως ισχύει)

10.    Υ.Α 81813/5428/1993 (ΦΕΚ 647/Β/30.8.93) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 71/88 κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων

11.    Υ.Α Δ3/14858/1993 ( ΦΕΚ 477/Β/1.7.93) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης, και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για την χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες.

12.    Υ.Α. 18951/Φ.109.1/1992 (ΦΕΚ 614/Β/12.10.92) Άρνηση σε πολίτη από Πυροσβεστικές Υπηρεσίες να λάβει γνώση διοικητικών εγγράφων

13.    (ΦΕΚ 578/Β/29.7.91) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων

14.    Αποφ. 17949/109.1/1991(ΦΕΚ 387/Β/11.6.91) Καθορισμός της διάρκειας ισχύος των βεβαιώσεων πυρασφάλειας

15.    Υ.Α 7376/1991 (ΦΕΚ 386/Β/10.6.91) Λήψη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις ανάμειξης, συσκευασίας και αποθήκευσης λιπαντικών ελαίων και λιπών

16.    Υ.Α 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360/Β/28.5.91) Περί τροποποιήσεως και συμπλήρωσης του π.δ 71/88 κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων (32Α διόρθωση 59Α)

17.    Υ.Α 34458/1990 (ΦΕΚ 846/Β/31.12.90) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων διυλιστηρίων και  λοιπών βιομηχανιών πετρελαίου

18.    Υ.Α Δ7/Φ1/4817/1990 (ΦΕΚ 188/Β/21.3.90) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταλλείων και λατομείων

19.    Π.Δ 374/1988 (ΦΕΚ 168/Α/12.8.88) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 71/88 κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων (Διόρθωση στο 59/Α/28.3.88)

20.    Π.Δ 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α/17.2.88) Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων

21.    Αποφ. Φ 7011/1β/1983 (ΦΕΚ 450/Β/4.8.83) Τροποποίηση της 1/30.12.83 Πυροσβεστικής Διάταξης περί λήψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας εις τα Μεγάλα Εμπορικά Καταστήματα και τους αποθηκευτικούς χώρους αυτών

22.    Αποφ. 37738/Φ.700.1/1α/1981 (ΦΕΚ 538/Β/11.9.81) Περί τροποποιήσεως της υπ’ αριθ 1/30.12.1978 Πυροσβεστικής διάταξης    Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις τα μεγάλα εμπορικά καταστήματα και τους αποθηκευτικούς χώρους αυτών

23.    Πυρ. Διατ 1/1978 (ΦΕΚ 1148/Β/30.12.78 περί λήψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας εις τα Μεγάλα Εμπορικά Καταστήματα και τους αποθηκευτικούς χώρους αυτών

24.     Π.Δ 922/77 (ΦΕΚ 315/Α/12.10.77) Περί απαγορεύσεως της χρήσης πετρελαίου τύπου μαζούτ σε κτιριακές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις καύσεως

25.    Ν. 616/1977 (ΦΕΚ 166/Α/15.6.77) Περί έκδοσης πυροσβεστικών διατάξεων

26.    Υ.Α 14604/286/1972 (ΦΕΚ 429/Β/14.6.72) Περί καθιερώσεως ως Εθνικής Ελληνικής Προδιαγραφής της υπ’αριθ ΝΗS 20/1971 τοιαύτης επί των φιαλιδίων διοξειδίου του άνθρακος δια φορητούς πυροσβεστήρες

Β.11. Εκρήξιμες ατμόσφαιρες

 

1.       Π.Δ 42/2003 (ΦΕΚ 44/Α/21.2.03) Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την βελτίωση της

Προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( E.E.L 23/57/28-1-2000)

2.       Y.A B 17081/2964/1996 (ΦΕΚ 157/Β/13.3.96) Συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες.

 

Β.12. Σήμανση

 

1.       Π.Δ 105/1995 (ΦΕΚ 67/Α/10.4.95) Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/και

Υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ

 

Β.13. Συγκολλήσεις

 

1.       Υ.Α. οικ. 16289/330/1999 (ΦΕΚ 987/Β/27.5.99) Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία  97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση

2.       Αποφ 7568 Φ. 700.1, Πυρ/κη Δ/ξη 7/1996 (ΦΕΚ 155/Β/13.3.96) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών]

3.       Π.Δ 70/1990 ( ΦΕΚ 31/Α/14.3.90) Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές

Εργασίες (αρθ 15 παρ 5)

4.       Π.Δ 95/1978 (ΦΕΚ 20/Α/17.2.78) Περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολούμενων εις εργασίας συγκολλήσεων

5.       Π.Δ 387/1975 (ΦΕΚ 117/Α/16.6.75) Περί αντικαταστάσεως της παραγράφου 5 του άρθρου μόνου του από 2/8 Αυγούστου 1958 β.δ/τος, περί συμπληρώσεως των άρθρων 5,6,7,16,17 του από 16-3-50 ΒΔ/τος, περί διαιρέσεως κατατάξεων και απογραφής των μηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.λ.π, ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του από 25-11-53 τοιούτου

Β.14. Φορητές κλίμακες

 

1.       Π.Δ 17.1978 ( ΦΕΚ 3/Α/12.1.78) Περί συμπληρώσεως του από 22/29.12.33 π.δ/τος περί

Ασφάλειας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων

2.       Π.Δ  της 22-12/1933 (ΦΕΚ 406/Α/29.12.33) Περί ασφάλειας εργατών και υπαλλήλων

Εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων

 

 

Β.15. Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων

 

1.       Π.Δ 397/1994 (ΦΕΚ 221/Α/19.12.94) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την

Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για την ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ

 

Β.16. Χρόνος εργασίας

 

1.      Π.Δ 76/2005 ( 117/Α/19.5.05) Τροποποίηση του π.δ 88/99 ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ (94/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

2.       Π.Δ 88/1999 (ΦΕΚ 94/Α/13.5.99) Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία

πηγή ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Τελευταία ανανέωση ( 01.07.08 )
 
-->